Spørg Eksperten

Der tales meget om inflammatorisk tilstand. Betyder det at man er kronisk febril og eller har influenza lignende symptomer ?

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej
Du anfører, at der tales om en inflammatorisk tilstand og spørger om man er kronisk febril og har influenza lignende symptomer ved sclerose.

SVAR
Nej. Man får ikke feber og infektionssymptomer af multipel sclerose (MS).
Det er vigtigt at holde de to begreber infektion og inflammation adskilte.
Infektion skyldes, at mikroorganismer (bakterier, virus, svamp, parasitter) trænger ind i organismen, formerer sig og giver anledning til symptomer.
Inflammation er betegnelsen af en række komplekse processer i organismen, der kan skyldes en lang række årsager. Inflammation opstår som en reaktion på celle-/vævsbeskadigelse i kroppen fx som følge af fysisk eller kemisk påvirkning eller som en reaktion på infektion. Immunsystemet spiller en central rolle i inflammationsprocesser.
MS er en immunmedieret sygdom, der rammer centralnervesystemet (hjernen og rygmarven) og giver anledning til en kronisk inflammatorisk tilstand i centralnervesystemet, men der er ikke tale om en infektion.

Venlig hilsen
Peter Vestergaard

Leder multipel sklerose ofte til en tidlig død? Hvis ja, hvad sker der så inden i kroppen/nervesystemet der gør at patienten dør af sygdommen?

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej
Du spørger om multipel sclerose ofte forårsager tidlig død? Og supplerende hvad forklaringen er på det?

SVAR
Det er veldokumenteret i mange undersøgelser fra adskillige lande, herunder danske opgørelser, at der er en øget dødelighed hos personer med multipel sclerose (MS) sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Den øgede dødelighed forbundet med MS er faldet markant gennem de seneste årtier. I Danmark er den gennemsnitlige levetid for en person med MS knap 70 år (mod omkring 80 år i baggrundsbefolkningen).
MS er ikke i sig selv en dødelig sygdom, men der er en øget dødelighed på grund af følgesygdomme til MS.
Det er således yderst sjældent, at den neurologiske sygdom (MS) direkte forårsager dødsfald via dens læsioner i centralnervesystemet (hjerne + rygmarv). Den øgede dødelighed skyldes mange andre årsager i form af senfølger til MS/følgesygdomme og ledsagesygdomme/co-morbiditet. Nogle personer med MS bliver så svækkede af sygdommen, at de dør af infektioner (fx urinvejsinfektioner medførende blodforgiftning, lungebetændelser). Der er en øget forekomst af depressioner hos personer med MS og øget forekomst af selvmord. Desuden er fx nogle hjerte- og lungesygdomme samt sukkersyge hyppigere forekommende hos personer med MS, og dødsfald som følge af disse sygdomme bidrager til den øgede dødelig og gennemsnitligt reducerede levetid hos personer med MS.
Venlig hilsen
Peter Vestergaard

Jeg har i august sidste år fået foretaget en MR scanning på baggrund af føleforstyrrelser. MR scanningen var af både min hjerne og ryg. Symptomerne er nu kommet tilbage - 8 måneder efter. Mit spørgsmål lyder således, kan man have ms med en normal scanning?

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej

Du oplyser, at du i august sidste år, altså for 9-10 måneder siden, fik lavet em MR-scanning af din hjerne og ryg. Baggrunden var føleforstyrrelser (ikke nærmere beskrevet). Scanningen var normal. Du skriver, at symptomerne er kommet igen, her 8 måneder senere. Du spørger, om man kan have MS med en normal MR-scanning.

SVAR
Det korte svar: Ja.

Det er ikke et krav for at kunne stille MS-diagnosen, at der er forandringer på MR. En normal MR-scanning udelukker ikke 100% sikkert MS. Men den situation er meget sjældent forekommende. I praksis vil der stort altid være forandringer på MR-scanningen ved MS.

Langt de fleste med MS vil have flere plaques på MR-scanningen på det tidspunkt, hvor sygdommen manifesterer sig med de første symptomer. Det ses dog af og til, at der på den første MR-scanning foretaget i forbindelse med de første neurologiske symptomer blot er beskedne MR tegn på en demyeliniserende sygdom, og måske ingen (sikre) forandringer. Hvis der, trods normal MR, fortsat er en klinisk mistanke om MS – eventuelt på grund af udvikling af nye symptomer senere -  kan der derfor være god grund til at gentage MR-scanningen fx ½-1 år efter den første MR.

Den umiddelbare tolkning af dit tilfælde er, at sandsynligheden for at du har MS er lille, idet der kun er tale om et symptom (føleforstyrrelser) og idet MR har været normal. Det kan dog ikke udelukkes med sikkerhed, at der i august var tale om et meget tidligt stadie af MS, som ikke kunne ses på MR. I tilfælde at klar symptomudvikling, kan der være begrundelse for en ny neurologisk vurdering og evt. ny MR-scanning (og måske andre undersøgelser).

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

Hej Peter Jeg har en mor med sklerose. Hun har haft sygdommen i ca. 25 år - og er det sidste stykke tid blevet mere og mere svækket. Det skal siges, at hun sidder i kørestol og får hjælp til alt. Hendes blik er blevet mere fjernt, og der har været et par episoder hvor hun \"glemmer\" at trække vejret. Kan det være et tegn på, at det er den del af hjernen der styrer vejrtrækningen, som er ved at være beskadiget? Eller har det overhovedet noget med sklerosen at gøre? Og kender du evt. udsigterne når dette først rammer sklerosepatienter? Håber du forstod spørgsmålene. På forhånd tak. Mvh Marie

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej Marie
Du skriver med din mor i tankerne. Hun har haft MS i ca. 25 år og hun er på det seneste blevet tiltagende svækket, sidder i kørestol og får hjælp til alt. Du skriver, at hun har påvirkning af vejrtrækningen på den måde, at hun episodisk har vejrtrækningspauser (”kan glemme at trække vejret”). Du spørger, om det kan være tegn på, at den del af hjernen, der styrer vejrtrækningen er beskadiget, eller om det har en helt anden årsag end sclerosen. Du spørger desuden til prognosen desangående.
SVAR

Sygdom/skader visse steder i hjernestammen, der er involveret i reguleringen af vejrtrækningen, kan påvirke vejrtrækningen, herunder give vejrtrækningspauser eller i yderste fald vejrtrækningsstop. Det er sjældent forekommende ved MS, men det kan ske.
Som du meget relevant berører i dit spørgsmål, er det altid vigtigt at være opmærksom på, om et symptom hos en person med MS skyldes vedkomnes MS eller noget andet/en anden sygdom. Med andre ord er det vigtigt at huske, at MS-diagnose ikke er en garanti for at undgå andre helbredsproblemer. Det kan naturligvis være relevant at overveje og evt. undersøge for andre årsager til et symptom end MS, især hvis der er tale om et symptom, det ikke er typisk ved MS.
På baggrund af din beskrivelse af din mors sygdom, må hendes tilstand karakteriseres som fremskreden MS. Når man er hårdt ramt af MS, ses det jævnligt, at vejrtrækningen kan blive truet af følgetilstande til sygdommen. Synkefunktionen kan blive påvirket medførende fx tendens til fejlsynkning og som følge deraf udvikling af luftvejsinfektioner, lungebetændelser. Den motoriske styrke i åndedrætsmusklerne kan blive svækket i en sådan grad, at vejrtrækningen bliver overfladisk og hostekraften svækket. Sådanne forhold kræver opmærksomhed og vejledning ved behandling og pleje.

En konkret prognose kan man ikke angive, men det ligger i sygdommens natur, at den er fremadskridende.

Venlig hilsen
Peter Vestergaard

 

 

Hej, hvordan konstateres MS? Kan man foretage en test og udelukke det?

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej

Du stiller to spørgsmål omhandlende MS-diagnosen:

  1. Hvordan konstateres MS?
  2. Kan der foretages en test, der udelukker MS

SVAR

Ad 1:

Der eksisterer ingen enkelt test, prøve eller undersøgelse, som alene kan konstatere/give diagnosen MS. MS-diagnosen er en klinisk diagnose, der stilles ud fra nogle såkaldte diagnostiske kriterier. Ifølge kriterierne skal lægen for at stille diagnosen MS bruge en sygehistorie, en neurologisk undersøgelse samt supplerende undersøgelser, der kan afhænge lidt af den konkrete situation. De vigtigste og hyppigst anvendte supplerende undersøgelser er MR-scanning af hjernen og rygmarven samt analyse af rygmarvsvæsken.

Kernen i de diagnostiske kriterier – altså det der skal til for at konstatere MS - er

  • neurologiske symptomer og fund (hvilket vil sige abnormiteter ved objektiv neurologisk undersøgelse) spredt i tid og sted, samt
  • udelukkelse/usandsynliggørelse af anden mere sandsynlig forklaring på tilstanden.

At symptomerne er spredte i tid betyder, at de er opstået på forskellige tidspunkter. Der skal mindst være 30 dage imellem to episoder (attakker) med nye symptomer, for at de tæller adskilt som to episoder (attakker). Hvis der er tale om gradvist udviklede symptomer (progression) er kravet symptomforværring over mindst et år. Spredningen i sted betyder, at symptomer og fund ikke må kunne forklares med blot en læsion i hjernen eller rygmarven, men at de dokumenterer mindst to læsioner/steder med påvirket funktion i hjernen og rygmarven. MR-scanning, undersøgelse af rygmarvsvæsken og evt. andre undersøgelser bruges dels for at udelukke anden sygdom eller skade som forklaring på den neurologiske lidelse, dels til at understøtte diagnosen og i nogle tilfælde muliggøre hurtigere diagnose, idet undersøgelserne kan vise nogle forandringer typiske for og tydende på MS, uden at disse isoleret set dog kan give diagnosen. Alle resultaterne skal ses i en sammenhæng.

Ad 2:

Nej. Der findes ingen test eller undersøgelse, der med sikkerhed alene kan udelukke MS.

I praksis kommer man dog ret langt med en MR-scanning af hjernen + rygmarven og evt. en undersøgelse af rygmarvsvæsken. Hvis der har været neurologiske symptomer i nogen tid (flere måneder til år) som følge af MS, vil der langt oftest kunne påvises forandringer ved disse undersøgelser.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

Hej. Jeg er en kvinde som har haft sklerose i næsten 12 år nu. Der er næsten gået to år siden vi blev gift. Jeg får mange humørsvingninger, og jeg plejer meget ofte at skændes med min mand, og det er altid mig! Jeg kan finde på og blive sur, ked af det og irriteret hvis han ikke giver mig tid. Jeg kan finde på at skrive mange beskeder og opkald, hvor jeg kan få en dårlig samvittighed om hvad har jeg gang i. jeg kan blive sur hvis han ikke svarer mig. jeg er meget sensitiv. jeg frygter nogen gange og tænker, tænk hvis han går fra mig på grund af min opførsel, eller at det godt kan blive for meget, og jeg forstår slet ikke hvad jeg skal gøre. Når jeg får mine humørsvingninger så kan jeg blive meget sur, og sige alt det jeg har på hjertet. Jeg har det som om jeg ikke kan være alene, har brug for nogen hele tiden, og lige nu har jeg det sådan med min mand! Hvad skal jeg gøre, og kan det skyldes min sygdom eller hvad?

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

Hej

Du fortæller, du har haft sclerose i 12 år. Du beskriver nogle symptomer og problemer, du oplever i dit forhold til din mand. Du har humørsvingninger, bliver sur, irriteret og er meget sensitiv. Du oplyser, at dette medfører skænderier og dårlig samvittighed. Frygt for, at det påvirker jeres forhold negativt.

Du spørger, om dine beskrevne symptomer kan skyldes din sygdom. Du beder om råd.

SVAR

Dine symptomer og problemer af psykologisk karakter kan have mange forskellige årsager. En blandt flere muligheder er, at din sclerose spiller ind. Det er velkendt, at der er øget forekomst af humørsvingninger og diverse symptomer af depressiv karakter hos mennesker med sclerose. Jeg har naturligvis ikke mulighed for at vurdere mulige årsagssammenhænge konkret i dit tilfælde. Men jeg tror, du (og din mand) kunne have gavn af hjælp til at få det vurderet og talt om symptomerne og deres betydning for jeres forhold. Jeg vil foreslå, at du, evt. sammen med din mand, overvejer at drøfte problemstillingen med fx din praktiserende læge eller måske en MS-sygeplejerske eller neurolog på den neurologiske afdeling jeg formoder, du er tilknyttet. En anden mulighed kunne også være at bede om en samtale med en af Scleroseforeningens psykologer. Vælg selv, alt efter hvad du føler vil være bedst og lettest for dig. Jeg tror bestemt, der er en god mulighed for at du (og min mand) vil kunne få det bedre.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

 

 

Hej. Jeg er kvinde, 39år, ingen medicin, ingen alkoholforbrug, aldrig røget. Jeg er tilknyttet en neurologisk afdeling. På grund af en lang række symptomer fra de forskellige nervesystemer kordinationsproblemer, problemer med starte og tømning af blære mm.,synsforstyrrelser( forskellige), taleproblemer, muskler som stivner mm. Alt kommer og går med en ufattelig udmattelse og med forværring over 2-4 uger. (over en lang årrække nu). Mine symptomer er mest højresidige. Ex smerter underben, ankel og fod slæber og en \\\"død\\\" skulder (kommer og går). Man har på en EEG fundet nogle uklare langsomme signaler fra min venstre hjerne halvdel, som man ikke lige ved hvad er. Har fået foretaget en rygscanning og (MR hoved ved en anden lejlighed/ lægen troede jeg havde tumor, hvilket jeg ikke havde). Ingen har set plak på bilederne. Lægen har yderligere testet min følelsesans med et slags pind under fødder og hænder, hvortil jeg oplevede at jeg ikke kunne mærke så meget på denne side. Men min neurolog siger jeg ikke har ms. Igår d. 15/1 var jeg så til en lumbalpunktur og det som skete under selve prøvtagningen kunne jeg godt tænke mig en vurdering af. Når neurologen/lægen stikker nålen ind i min lænd/ryg for at tage prøven føler jeg selfølgelig ubehag, spændning og tildels smerte, men kun i halvdelen af min krop, venstre side. Ben lidt bagdel, lænd, ryg lidt i arm. Men hele højre side er helt død. Jeg føler hverken smerte eller berøring eller noget. Et total smerte og følelsestab på hele højre side samme tid med alle spændninger og smerter venstre side. Når nålen tages ud og prøven er overstået sidder jeg lidt, rejser mig og går og alt er normalt igen ?? Jeg gjorde lægen opmærksom på det og hun virkede overrasket og spurgte overrasket om jeg slet ikke mærkede noget i højre side, hvortil jeg svarede at jeg slet ikke kunne mærke den del af min krop. Jeg har været inde og kigge i min journal, men intet er noteret om denne hændelse. Neurologen som har bestilt lumbalpunkturen har gjort det klart for mig at hvis ikke rygmarvsprøven viser MS, kan han love jeg ikke har det. Plus han kan love jeg ikke har autoimmune sygdomme, betændelsestilstande eller andre neurologiske sygdomme efter rygmarvsprøven om den ikke viser noget. Og han vil derefter udskrive mig. Jeg vil gerne høre om du har en mulig forklaring på hvad der har forudsaget den \\\"døde\\\" kropshalvdel under stikket, om du kender til andre patienter med samme oplevelse og isåfald hvilken neurologiske diagnoser har pågældende haft eller fået ? Mvh. Sara

Besvaret af Overlæge Peter Vestergaard

Hej Sara

Du fortæller, at du er 39 år og aktuelt er under udredning på en neurologisk afdeling. Du beskriver, at du i en lang årrække har døjet med en lang række vekslende symptomer, der kommer og går over uger. Du nævner koordinationsproblemer (ikke specificerede), vandladningsgener (start- og tømningsbesvær), synsforstyrrelser (ikke specificerede), talebesvær, stivnen i musklerne, udmattelse og smerter i den ene ankel og underben, foden slæber, ”død” skulder. Symptomerne er mest i din højre side.

Du oplyser supplerende, at du har fået foretager MR-scanning af ryggen og hjernen, hvor der ikke er fundet tegn på multipel sclerose. (Jeg formoder, der heller ikke er fundet andet abnormt, for hvis det var tilfældet, ville du næppe stille dit spørgsmål?). Der er foretaget EEG-undersøgelse med påvisning ”uklare langsomme signaler over venstre hjernehalvdel”, som man ikke kender årsagen til. Ved neurologisk undersøgelse er der fundet nedsat følsomhed i den ene side (hånd, fod). (Jeg forstår det således, at der ikke er fundet andet abnormt ved neurologisk undersøgelse, for hvis det var tilfældet, ville du have nævnt det?). Du anfører, din neurolog siger, at du ikke har MS.

For nylig fik du foretaget lumbalpunktur (”rygmarvsprøve”, som rettelig er en undersøgelse af rygmarvsvæsken) og havde en underlig oplevelse i den forbindelse, idet du oplevede spænding og smerte ved undersøgelsen, men udelukkende i din venstre side. Du mærkede intet i højre side, der virkede helt ”død”. Umiddelbart efter undersøgelsen, var normalt igen.

Du spørger

 

  • Om jeg kan give en forklaring på din oplevelse med ”død” højre kropshalvdel i forbindelse med lumbalpunkturen?
  • Om jeg har kendskab til lignende oplevelse hos andre patienter, og i givet fald hvilken diagnose de havde?

 

SVAR

Din sygehistorie må siges at være vanskelig at gennemskue. Dine symptomer rejser naturligvis begrundet mistanke om en mulig neurologisk sygdom eller skade. Men det meget vekslende forløb, med symptomer, der kommer og går igennem en lang årrække, er ukarakteristisk, og gør at mange mulige neurologiske diagnoser forekommer usandsynlige.

Jeg er enig med din neurolog i, at der næppe kan være tale om multipel sclerose. Min begrundelse for det er bl.a., at det er ganske usandsynligt ikke at finde tegn på ms på MR-scanning af hjerne og rygmarv, hvis sygdommen har stået på i en lang årrække.

Der er dog fundet tegn på neurologisk sygdom eller skade, dels (i mindre grad?) ved den neurologiske undersøgelse, dels (og mere overbevisende) ved EEG. Det tyder på, at årsagen er lokaliseret i din hjerne.

Jeg kan desværre hverken give et godt bud på en nærmere diagnose eller klart svar på dine spørgsmål. Din oplevelse i forbindelse med lumbalpunkturen, kan jeg ikke forklare, og jeg har aldrig hørt om lignende tilfælde. Jeg vurderer, at det må forklares med, at du har en svækket sensibilitet /følesans i din højre side, og at det har virket mere manifest i forbindelse med ubehaget ved lumbalpunkturen.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

Hej Peter. Jeg har igennem det sidste år til halvandet haft, kraftig hovedpine, synsforstyrrelser og brændende fornemmelse i huden mest på mit højre lår og til tider skulderen. Hvis jeg skal beskrive det for andre når jeg får disse “ture” så føles det som influenza i kroppen men uden feber og snot, samt det gerne går over i løbet af en dag eller to hvis jeg hviler mig. I de perioder hvor jeg får disse ture er jeg enormt træt og kan næsten ikke overkomme at gå ned af trappen herhjemme. Min egen læge kigger bare og siger det nok går over og ellers må jeg komme igen. Er der noget jeg selv kan gøre for at blive undersøgt for om jeg er ved at få multiple sklerose? Jeg er 39 år 170 cm og vejer 65 kg

Besvaret af Peter Vestergaard Rasmussen

 

Hej

Du beskriver, at du gennem 1-1½ år har haft nogle symptomer (kraftig hovedpine, synsforstyrrelser og brændende føleforstyrrelser på højre lår og tidvist skulderen samt perioder af få dages varighed med enorm træthed og influenza-fornemmelse, dog uden feber). Du spørger, hvad du selv kan gøre for at blive undersøgt for, om du har multipel sclerose.

SVAR

Hej

Det korte og klare svar er, at du skal bede din læge om en henvisning til en neurolog, - det kan enten være en privatpraktiserende speciallæge i neurologi eller en neurologisk afdeling på et hospital.

Du har i over et år haft symptomer, hvor nogle er neurologiske/af neurologisk karakter, som er uafklarede. Derfor er der god grund til en neurologisk vurdering.

Baseret på din symptombeskrivelse vurderer jeg det umiddelbart mindre sandsynligt, at du skulle have MS. Blandt andet er det usædvanligt at få hovedpine på baggrund af MS.

Venlig hilsen

Peter Vestergaard

 

› Se Flere

Stil et spørgsmål til overlæge Peter Vestergaard Rasmussen

Her kan du stille almene spørgsmål om multipel sklerose til vores multipel sklerose ekspert. På siden kan du også finde svar på tidligere stillet spørgsmål. Det er altid en god idé, at se listen igennem, inden du stiller dit spørgsmål. Det kan være, at dit spørgsmål allerede er blevet besvaret, eller at du finder andre brugbare oplysninger.

Opdateret: April 2015
Overlæge
Peter V. Rasmussen

Jeg er Overlæge på Neurologisk Afdeling, Århus sygehus. Multipel sklerose er omdrejsningspunkt i mit kliniske arbejde, dels i Scleroseklinikken, dels på Sclerosecenter Ry og endelig med varetagelse af spasticitetsbehandlinger.